Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 2019 in 2020

0

Grosuplje

OS svet občine Grosuplje je na 7. redni seji dne 16.10.2019 obravnaval med drugim tudi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 2019 in 2020.

V sprejem se je predlagalo Rebalans PP občine Grosuplje za leto 2019 v višini 20.583.882 € in za leto 2020 v višini 24.447.662 €.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020

▶️ 2019

Proračun za leto 2019 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Grosuplje, dne 20.3.2019. To je prvi rebalans tega proračuna. V splošnem delu so predstavljene vse postavke Bilance prihodkov in odhodkov, Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja.

V rebalansu 1 proračuna za leto 2019 tako korigiramo prihodki iz skupne višine 21.731.664 EUR na višino 20.206.545 EUR. Torej jih zmanjšujemo za 7%. Prihodki bodo nižji predvsem iz naslova nižje pobranega nadomestila za stavbna zemljišča. Spreminja se sistem obračunavanja davka na nepremičnine. V letošnjem letu bo Občina pobrala prvo tranšo tega davka, druga bo zapadla v plačilo v letu 2020. Predvidevamo, da bo nekaj nižji tudi komunalni prispevek in sicer za 56.972 EUR.

Nižji bodo tudi kapitalski prihodki za 9%. Manj kot smo planirali prvotno, bomo pridobili s prodajo stavbnih zemljišč. Precej nižji pa bodo tudi transferni prihodki, saj se velik del realizacije projektov, ki bodo sofinancirani s strani države ali EU, podaljšuje v leto 2020. Pri tem naj omenimo zlasti gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. Transferni prihodki bodo nižji za 45%. Je pa občina pridobila v letošnjem letu prihodek iz naslova davka iger na srečo v višini 679.301 EUR.

Odhodke planiramo v rebalansu v višini 20.583.882 EUR. Nižji od prvotno planiranih so za 6%. Na znižanje odhodkov so vplivali predvsem investicijski odhodki, ki so nižji za 17%. K znižanju teh odhodkov največ prispeva časovni zamik investicije v izgradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. V leto 2020 se je preneslo za 1.274.115 EUR sredstev, ki so bili prvotno planirani kot odhodek te investicije v letu 2019.

Občina se v letu 2019, kot je bilo že prvotno predvideno, ne bo dodatno zadolževala, razen za povratna sredstva po Zakonu o financiranju občin v višini 163.154 EUR.

▶️ 2020

Proračun za leto 2020 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Grosuplje, dne 20.3.2019. Gre le za spremembe proračuna. Rebalans proračuna za leto 2020 bomo pripravili v začetku naslednjega leta.

V spremembah pa smo spreminjali samo tiste proračunske postavke, ki bi take kot so, lahko ogrozile nemoteno poslovanje do sprejema rebalansa proračuna za to leto. V splošnem delu so predstavljene vse postavke Bilance prihodkov in odhodkov, Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja.

V spremembah proračuna za leto 2020 se prihodki zvišujejo za 10% in znašajo 20.768.480 EUR. Prihodki bodo višji predvsem iz naslova višje pobranega nadomestila za stavbna zemljišča iz leta 2019. Planiramo tudi kapitalske prihodke, ki ji prvotno za to leto nismo predvideli. Precej višji pa bodo tudi transferni prihodki, saj se velik del realizacije projektov, ki bodo sofinancirani s strani države ali EU, prenaša iz leta 2019. Pri tem naj omenimo zlasti gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. Transferni prihodki bodo višji za 76%.

Odhodke planiramo v višini 24.447.662 EUR. Višji od prvotno planiranih so za 10%. Na zvišanje odhodkov so vplivali predvsem investicijski odhodki, ki so višji za 16%. K zvišanju teh odhodkov največ prispeva časovni zamik investicije v izgradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. V leto 2020 se je preneslo za 1.274.115 EUR sredstev, ki so bili prvotno planirani kot odhodek te investicije v letu 2019.

Občina se bo v letu 2020, kot je bilo že prvotno predvideno dodatno zadolžila pri poslovnih bankah in pridobila povratna sredstva za investicije po Zakonu o financiranju občin.

Vir: Občina Grosuplje, 2019.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here