Vodstvo


Skladno z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 poslovanje Krajevne skupnosti Polica poteka v okviru določenih omejitev oz. priporočil za stranke! Ukrep velja do preklica.

UKREP:

Krajane Krajevne skupnosti Polica pozivamo, da za vse informacije pokličejo ne telefonsko številko: 05 903 02 47 ali pa pišejo na uradni elektonski naslov: ks.polica@gmail.com. Pisarna Krajevne skupnosti Polica bo za čas ukrepa, ki velja od 11.03.2020 pa vse do preklica delovala omejeno – za obiskovalce.

Nenaročenih obiskovalcev tajništvo Krajevne skupnosti Polica ne bo sprejelo! Ta ukrep stopi v veljavo takoj. Obiskovalce prosimo za razumevanje in dosledno spoštovanje teh navodil.


VODSTVO KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

PREDSEDNIK SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI (zakoniti zastopnik)

g. Mitja Gioahin

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti zastopa in predstavlja Krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega Sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi Svet Krajevne skupnosti.


TAJNIŠTVO

E-pošta: ks.polica@gmail.com  Tajništvo: 05 903 02 47

Svet KS imenuje tajnika, ki je za svoje delo odgovoren Svetu Krajevne skupnosti. Tajnik pomaga predsedniku Sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika.

Pooblaščena oseba za določene predmetne zadeve. Funkcijo v Krajevni skupnosti opravlja neprofesionalno. Funkcija tajnika KS ni voljena funkcija in tako ni pogojena z mandatom Sveta KS.


ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA (ORGAN, KI ODLOČA) V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022 SO:

 • g. Mitja Gioahin, OKRAJ: Peč
 • g. Igor Žitnik, OKRAJ: Mala Stara vas
 • g. Miha Glavič, OKRAJ: Velika Stara vas
 • g. Anže Kozlevčar, OKRAJ: Gorenja vas pri Polici
 • g. Tomaž Jančar, OKRAJ: Gorenja vas pri Polici
 • g. Damjan Vidic, OKRAJ: Mali Konec
 • g. Ludvik Kokole, OKRAJ: Polica
 • g. Marjan Makše, OKRAJ: Polica
 • ga. Katja Ličen Pajenk, OKRAJ: Polica – odstopila iz funkcije podpredsednice dne, 01.01.2021.

Funkcija člana Sveta je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in zaposlenega v občinski upravi. Določbe zakona, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana Sveta Krajevne skupnosti. Funkcija člana Sveta je častna. Svet KS v primeru predvidene daljše sočasne zadržanosti predsednika ali podpredsednika sveta določi enega izmed svojih članov, da v času njune zadržanosti predstavlja in zastopa Svet KS.


OKRAJI V KRAJEVNI SKUPNOSTI POLICA:

 • Blečji Vrh
 • Dobje
 • Dole pri Polici
 • Dolenja vas pri Polici
 • Gorenja vas pri Polici
 • Gradišče
 • Kožljevec
 • Mala Stara vas
 • Mali Konec
 • Peč
 • Polica
 • Troščine
 • Velika Stara vas in Zgornje Duplice

Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov. Mandat traja 4. leta. Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za delovanje Sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega Sveta občine Grosuplje.


Image result for Dostop do informacij javnega značaja

Matična številka: 5026903000

Davčna številka: 73074489

Transakcijski račun: SI56 0123 2645 0795 138, Šifra PU: 79510 (UJP)

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel Statut Občine Grosuplje. Povzetek Statuta občine Grosuplje vezano na delo Krajevne skupnosti Polica – KS Polica