Vodstvo


Pomembne informacije glede dela in organizacije v Krajevni skupnosti Polica

VODSTVO KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

PREDSEDNIK SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI (zakoniti zastopnik)

g. Mitja Gioahin

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti zastopa in predstavlja Krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega Sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi Svet Krajevne skupnosti.

 


PODPREDSEDNICA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

ga. Pajenk Ličen, univ. dipl. ing. org., inž. grad.

Podpredsednica Sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki jih določi predsednik.

 TAJNIŠTVO / GLAVNA SPREJEMNA PISARNA 
 – UREDNIŠTVO SPLETNE IN FACEBOOK STRANI

TAJNIK KS

g. Jan Einspieler, dipl. manag. tran. log., inž. log.

Rezultat iskanja slik za informacije

E-pošta: ks.polica@gmail.com  Tajništvo: 05 903 02 47

Dosegljiv samo od pon. do pet.

Svet KS imenuje tajnika, ki je za svoje delo odgovoren Svetu Krajevne skupnosti. Tajnik pomaga predsedniku Sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika. Pooblaščena oseba za določene predmetne zadeve. Funkcijo v Krajevni skupnosti opravlja neprofesionalno. Funkcija tajnika KS ni voljena funkcija in tako ni pogojena z mandatom Sveta KS. Način opravljanja funkcije članov Sveta KS in tajnika KS določa statut Krajevne skupnosti Polica.

Funkcija člana Sveta je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in zaposlenega v občinski upravi. Določbe zakona, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana Sveta Krajevne skupnosti. Funkcija člana Sveta je častna. Svet KS v primeru predvidene daljše sočasne zadržanosti predsednika ali podpredsednika sveta določi enega izmed svojih članov, da v času njune zadržanosti predstavlja in zastopa Svet KS.Krajevna skupnost Polica – informacije

ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA (ORGAN, KI ODLOČA) V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022 SO:

 • g. Mitja Gioahin, OKRAJ: Peč
 • g. Igor Žitnik, OKRAJ: Mala Stara vas
 • g. Miha Glavič, OKRAJ: Velika Stara vas
 • g. Anže Kozlevčar, OKRAJ: Gorenja vas pri Polici
 • g. Tomaž Jančar, OKRAJ: Gorenja vas pri Polici
 • g. Damjan Vidic, OKRAJ: Mali Konec
 • g. Ludvik Kokole, OKRAJ: Polica
 • g. Marjan Makše, OKRAJ: Polica
 • ga. Katja Ličen Pajenk, OKRAJ: Polica

OKRAJI V KRAJEVNI SKUPNOSTI POLICA:

 • Blečji Vrh
 • Dobje
 • Dole pri Polici
 • Dolenja vas pri Polici
 • Gorenja vas pri Polici
 • Gradišče
 • Kožljevec
 • Mala Stara vas
 • Mali Konec
 • Peč
 • Polica
 • Troščine
 • Velika Stara vas in Zgornje Duplice

Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov. Mandat traja 4. leta. Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za delovanje Sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega Sveta občine Grosuplje.


Image result for Dostop do informacij javnega značajaDostop do informacij javnega značaja: Pravico posameznika, da pridobi dostop do informacij javnega značaja, opredeljuje 39. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja ter ZDIJZ. Informacije za dostop do informacij javnega značaja posredujte na elektronski naslov: ks.polica@gmail.com oziroma po pošti – Katalog informacij javnega značaja.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerim razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Zakon določa, kaj so informacije javnega značaja, katere so izjeme, kdo jih posreduje, kako se posredujejo.

Matična številka: 5026903000

Davčna številka: 73074489

Transakcijski račun: SI56 0123 2645 0795 138, Šifra PU: 79510 (UJP)

SKD: O84.110 – Splošna dejavnost javne uprave, Datum vpisa: 30.9.1976

                                                                                                                              AJPES (izpis): KS Polica – Izpis iz AJPES-a

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel Statut Občine Grosuplje. Izhajajoč iz tega so od 62. do 72. člena Statuta Občine Grosuplje opredeljene vse bistvene lastnosti o krajevnih skupnostih.                                                                                                                                                                                                                                                    Na območju občine Grosuplje so zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij kot ožji deli občine ustanovljene  krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
 • dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s statutom občine Grosuplje. Svet tudi:
 • obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
 • daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.
 • Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava, in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.
 • Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
 • Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršujeta župan in občinska uprava.

Lokalna samouprava

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Statut občine Grosuplje

Poslovnik občinskega sveta Občine Grosuplje

Čistopisi aktov Občine Grosuplje