Vodstvo


 

ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA (ORGAN, KI ODLOČA) V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026 SO:

 • Domen Logar, predsednik KS Polica 
 • Tomaž Ilovar, podpredsednik KS Polica 
 • Andrej Ferjan
 • Mitja Gioahin
 • Anže Kozlevčar
 • Matija Makše 
 • Domen Pungartnik
 • Damjan Vidic
 • Tanja Vidic

Funkcija člana Sveta je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in zaposlenega v občinski upravi. Določbe zakona, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana Sveta Krajevne skupnosti. Funkcija člana Sveta je častna. Svet KS v primeru predvidene daljše sočasne zadržanosti predsednika ali podpredsednika sveta določi enega izmed svojih članov, da v času njune zadržanosti predstavlja in zastopa Svet KS.


OKRAJI V KRAJEVNI SKUPNOSTI POLICA:

 • Blečji Vrh
 • Dobje
 • Dole pri Polici
 • Dolenja vas pri Polici
 • Gorenja vas pri Polici
 • Gradišče
 • Kožljevec
 • Mala Stara vas
 • Mali Konec
 • Peč
 • Polica
 • Troščine
 • Velika Stara vas in Zgornje Duplice

Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov. Mandat traja 4. leta. Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za delovanje Sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega Sveta občine Grosuplje.


Image result for Dostop do informacij javnega značaja

Matična številka: 5026903000

Davčna številka: 73074489

Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8340 859, Šifra PU: 79510 (UJP)

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel Statut Občine Grosuplje. Povzetek Statuta občine Grosuplje vezano na delo Krajevne skupnosti Polica – KS Polica