Mrliške vežice in pokopališča

KS Polica upravlja s pokopališči, za katere krije stroške upravljanja in vzdrževanja pokopališč ter mrliških vežic. Krajevna skupnost Polica in župnija Polica imata sklenjeno pogodbo o uporabi zemljišč za potrebe upravljanja s pokopališči na območju Krajevne skupnosti Polica. Na območju Krajevne skupnosti Polica so tri (3) javna pokopališča v lasti druge pogodbene stranke: kat. Občina 1781 Polica, na Polici, k.o. 1780 Blečji vrh v Troščinah in k.o.o. 1782 Stara vas na Dolih.

Upravljavec komunalnih objektov na območju Krajevne skupnosti Polica

Krajevna skupnost Polica je na podlagi Odloka o pokopališkem redu na območju občine Grosuplje, Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu Občine Grosuplje in Pravilnika o merilih za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter izvajanje drugih storitev pokopališč in pogrebne dejavnosti je dolžna skrbeti za vzdrževanje komunalnih objektov na območju KS Polica.

Krajevna skupnost Polica je s pogodbo oddala v upravljanje in vzdrževanje komunalne objekte in sicer:

  • poslovilno vežico na Polici,
  • pokopališče na Polici,
  • INFO točko na Polici ter
  • avtobusno postajališče na Polici.

Upravljavec komunalnih objektov na območju Krajevne skupnosti Polica je podjetje: Vzdrževanje objektov Matija Makše s.p..

Določitev upravljavca mrliške vežice v Troščinah

Upravljavec komunalnih objektov na območju Krajevne skupnosti Polica za mrliško vežico v Troščinah je podjetje: Vinoks Damjan Vidic s.p..

Pokopališče je odrejen del ozemlja, namenjen, glede na kulturo ter navade, različnim načinom obreda pokopavanja ter samega ohranjanja posmrtnih ostankov in trupel na tem ozemlju.


Obvestila in drugi pomembni dokumenti glede pokopališč v KS Polica

Pravila obnašanja na pokopališču

Obvestilo za pokopališča

Obvestilo glede uporabe vode na pokopališču Polica

Prepovedi in omejitve na pokopališču Polica

Pokopališki pravilnik


Ceniki pokopaliških storitev – Mrliške vežice in pokopališče na Polici na področju KS Polica

Cenik pokopaliških storitev – Mrliška vežica Polica

Cenik pokopaliških storitev – Mrliška vežica Troščine

Reklamacijo računov sprejemamo pisno na naslov: Polica 200, 1290 Grosuplje s pripisom “reklamacija” ali po e-pošti na naslov: ks.polica@gmail.com. Reklamacijo vložite takoj po prejetem računu oz najkasneje v roku 7. delovnih dni od prejema računa. V reklamaciji natančno obrazložite zakaj vlagate reklamacijo in priložite ustrezna dokazila (račun, dopis ipd).