Pogodba za izgradnjo zadrževalnika Veliki potok podpisana

0

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok. Z zadrževanjem visokih voda izven Grosupljega se bi namreč pretočne količine vode precej zmanjšale.

Prvi dokument o zadrževalniku Veliki potok, ki ga imamo zabeleženega, sicer sega že v leto 1962. Gre za Študijo možnosti protipoplavnega ščitenja oziroma zadrževanja visokih voda, ki jo je izdelal Zavod za vodno gospodarstvo LRS iz Ljubljane. Objekt je še vedno lociran na isti lokaciji, v dolini med naseljema Velika Stara vas in Gradišče, tehnologija pa se je seveda v teh letih nekoliko spremenila.

Gre za suhi zadrževalnik visokih voda, kar pomeni, da se nivo vode pred pregrado poveča samo v času poplav. Talni izpust se regulira z zapornico, predvsem zaradi naravovarstvenih ukrepov pa je vedno zagotovljen minimalni pretok vode. Pregrada bo visoka 15 m in dolga nekaj preko 200 m. Zadrževalnik s prostornino 435.000 m3 bo prebivalce ščitil do obsega 100-letnih voda.

Sporazum med Ministrstvom za okolje in prostor kot investitorjem in Občino Grosuplje kot sofinancerjem za zagotavljanje poplavne varnosti Grosupljega, torej za ureditev Grosupeljščice in izgradnjo zadrževalnika Veliki potok, je bil podpisan 27. novembra 2015. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan novembra 2016, v marcu 2019 smo za gradnjo zadrževalnika pridobili gradbeno dovoljenje. Konec leta 2019 je bil nato pripravljen razpis za izvajalca gradnje zadrževalnika, odločitev o oddaji javnega naročila je bila sprejeta v aprilu 2020. V petek, 22. maja 2020, pa je bila z izvajalcem gradnje zadrževalnika, podjetjem CGP d.d., podpisana tudi pogodba.

Pogodbo so podpisali župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, v.d. direktorja Direkcije RS za vode Roman Kramer in predsednik uprave CGP d.d. Martin Gosenca.

Pogodbena vrednost znaša 6.038.439,98 evrov z ddv, dela pa bodo predvidoma izvedena v 19 mesecih od uvedbe izvajalca v delo.

Zadrževalnik Veliki potok predstavlja I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševanje ogroženosti območja Grosupljega pred škodljivim delovanjem voda Grosupeljščice. V II. fazi pa so predvidene ureditve Grosupeljščice skozi Grosuplje, ki vključujejo visokovodne nasipe in zidove ter ureditev struge in premostitvenih objektov. Zadrževalnik mora namreč biti z vidika vpliva na dolvodna območja zgrajen pred vsemi ostalimi ukrepi, ker predstavlja tudi omilitveni ukrep, oz. izničenje morebitnega negativnega vpliva regulacije Grosupeljščice na dolvodna območja, do katerega bi prišlo, če zadrževalnika ne bi bilo.

Z izgradnjo zadrževalnika Veliki potok in izvedbo vseh predvidenih protipoplavnih ukrepov na Grosupeljščici bo protipoplavna ureditev Grosupljega v celoti urejena.

Občina Grosuplje.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here