Zaključni račun občine Grosuplje za leto 2018

0

Zainteresirano javnost obveščamo, da je Občina Grosuplje pred časom na svoji spletni strani objavila Zaključni račun za leto 2018.

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni račun vsebuje splošni del in posebni del.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji.

Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2018 in Bilance stanja na dan 31.12.2018 z obrazložitvami.

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here