Zimsko vzdrževanje javnih cest in dolžnosti lastnikov zemljišč ob cestah

0

POMEMBNO OBVESTILO❗️

Zimsko vzdrževanje javnih cest in dolžnosti lastnikov
zemljišč ob cestah.

Obvestilo – Zimsko vzdrževanje javnih cest in dolžnosti lastnikov zemljišč ob cestah

Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej (5. člen Zakona o cestah, v nadaljevanju: ZCes-1). Še zlasti je prepovedano na cestišču javne ceste odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe, ter puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne na cesto.

Lastniki zemljišč ob cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti pa odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda in če navedeni poseg ni mogoč v okviru cestnega sveta (19. člen ZCes-1).

Snega z zasebnih dvorišč, individualnih dovozov ali dostopov ni dovoljeno odlagati v kupe ob robu javne ceste. Ob občinski cesti je, ne glede na lastništvo zemljišča, določen varovalni pas, ki je namenjen varovanju ceste, varnosti udeležencev v prometu ter tudi nemotenemu izvajanju rednih vzdrževalnih del (97. člen ZCes-1).

Na območju cestnih priključkov na občinsko cesto ni dovoljeno storiti ničesar, kar bi lahko oviralo preglednost s priključka na cesto (98. člen ZCes-1). Zimske razmere sicer nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa. Vsa dela  zimskega vzdrževanja javnih cest se določijo z izvedbenim programom zimske službe.

V zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra do 15. marca, je naloga izvajalcev zimskega vzdrževanja cest:
• zagotavljanje dežurne službe;
• posipanje cest v obdobju, ko nastaja poledica;
• zagotavljanje minimalne prevoznosti cest v času sneženja;
• zagotavljanje mest za izločanje in tudi izločanje posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah;
• obveščanje javnosti o stanju in prevoznosti cest;
• čiščenje drugih prometnih površin po končanem sneženju (parkirišča, kolesarske steze, pločniki in podobno);
• odstranitev in odvažanje snega iz preglednega polja križišč;
• čiščenje in vzdrževanje stalne in začasne prometne signalizacije.

Osnovni namen navedenih zakonskih določb ni v kaznovanju posameznikov, ki imajo to nesrečo, da je njihova lastnina ob javnih cestah. Pravilno ravnanje lastnika zemljišča ob cesti je v prvi vrsti namenjeno njegovi lastni varnosti, ko se bo s svojega dvorišča vključeval v promet na javno cesto. Prav tako je namen teh zakonskih določb splošna varnost vseh udeležencev v prometu, saj udeleženec v prometni nesreči praviloma nikoli ni
samo povzročitelj nesreče.

S svojim pravilnim ravnanjem pri čiščenju in odlaganju snega boste kot lastnik zemljišča ob cesti prispevali k svoji varnosti in varnosti vseh udeležencev v prometu.

Tiste voznike, ki svoja vozila v času sneženja parkirajo na javnih parkirnih površinah, pa hkrati opozarjamo, da vozila pravočasno umaknejo in s tem izvajalcem zimske službe omogočijo nemoteno pluženje teh površin.

Polica, 22.12.2018                                                          KRAJEVNA SKUPNOST POLICA
Tajništvo

 

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here