Konstitutivna seja Sveta Krajevne skupnosti Polica – 19. 12. 2018

0

V sredo, 19. decembra 2018 ob 17. uri je v prostorih Krajevne skupnost Polica potekala tj. konstitutivna seja Sveta Krajevne skupnosti Polica v mandatnem obdobju 2018-2022.

Na seji so bili potrjeni štiriletni mandati (2018 – 2022) članom Sveta Krajevne skupnosti Polica, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah, 18. 11. 2018. Člani Sveta Krajevne skupnosti Polica so: g. Mitja Gioahin, g. Igor Žitnik, g. Miha Glavič, g. Anže Kozlevčar, g. Tomaž Jančar, g. Damjan Vidic, ga. Katja Ličen Pajenk, g. Marjan Makše in g. Ludvik Kokole.

Za predsednika Sveta Krajevne skupnosti Polica je bil izvoljen g. Mitja Gioahin, za podpredsednico pa ga. Katja Pajenk Ličen. Za tajnika Krajevne skupnosti Polica je bil imenovan g. Jan Einspieler.

ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022 PO OKRAJIH:

  • g. Mitja Gioahin, OKRAJ: Peč
  • g. Igor Žitnik, OKRAJ: Mala Stara vas
  • g. Miha Glavič, OKRAJ: Velika Stara vas
  • g. Anže Kozlevčar, OKRAJ: Gorenja vas pri Polici
  • g. Tomaž Jančar, OKRAJ: Gorenja vas pri Polici
  • g. Damjan Vidic, OKRAJ: Mali Konec
  • g. Ludvik Kokole, OKRAJ: Polica
  • g. Marjan Makše, OKRAJ: Polica
  • ga. Katja Ličen Pajenk, OKRAJ: Polica

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti zastopa in predstavlja Krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega Sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi Svet Krajevne skupnosti. Funkcijo v Krajevni skupnosti opravlja neprofesionalno. Podpredsednica Sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik. Funkcijo v Krajevni skupnosti opravlja neprofesionalno.

Svet KS imenuje tudi tajnika, ki je za svoje delo odgovoren Svetu Krajevne skupnosti. Tajnik pomaga predsedniku Sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika. Pooblaščena oseba za določene predmetne zadeve. Funkcijo v Krajevni skupnosti opravlja neprofesionalno. Način opravljanja funkcije članov Sveta KS in tajnika KS določa statut Krajevne skupnosti Polica. Funkcija člana Sveta je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in zaposlenega v občinski upravi. Določbe zakona, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana Sveta Krajevne skupnosti. Funkcija člana Sveta je častna.

Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov. Mandat traja 4. leta.Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za delovanje Sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega Sveta občine Grosuplje.

KRAJEVNA SKUPNOST POLICA,

Tajništvo

Polica, 19.12.2018

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here