Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov v letu 2018?

0

V letu 2018 smo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica zbrali skupaj 11.915 ton komunalnih odpadkov, od tega 8.247 ton ločenih frakcij ter 3.668 ton mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojnik). S tem smo izboljšali rezultat zbrane količine ločenih frakcij iz leta 2017 za 2,64%. Skupaj smo tako zbrali že 69,21% ločenih frakcij.

Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem zabojniku odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina odpeljanih odpadkov za leto 2016, 2017 in 2018.  V letu 2018 smo povečali količino odpeljanih odpadkov za 2,93% glede na leto poprej. Razlog je v tem, da smo v letu 2018 kar za 8,89% zbrali več komunalnih odpadkov kot v letu 2017.

V preteklem letu smo povečali količine zbranega papirja in kartona, mešane embalaže, steklene embalaže, odpadne električne in elektronske opreme, odpadnih nagrobnih sveč, odpadnih kovin in odpadne lesene embalaže, nekoliko manj kot v preteklih letih pa smo zbrali nevarnih odpadkov in odpadnega lesa. Zaradi razmeroma deževnega poletja smo v letu 2018 zbrali za 18.8% več bioloških odpadkov kot v preteklem letu.

Cilj Javno komunalnega podjetja Grosuplje v letu 2019 je količino ločeno zbranih frakcij glede na zbrane odpadke še nekoliko povečati, na način, da bomo nadaljevali z ozaveščanjem uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov in pogosteje tudi izvajali kontrolo. Uporabnike bomo sprva opozorili na nepravilno ločevanje, v primeru ponavljajočega se neupoštevanja opozoril in nasvetov, pa bomo v reševanje tovrstnih zadev vključili tudi Medobčinski inšpektorat.

V letu 2019 prav tako načrtujemo izvedbo zbirnih akcij in sicer dve zbirni akciji nevarnih odpadkov, zbirno akcijo za odpadno električno in elektronsko opremo ter akcije zbiranja starega, odpadnega papirja v sodelovanju z osnovnimi šolami iz območja vseh treh občin.

Vse informacije o ločevanju odpadkov lahko najdete tudi na naši spletni strani odpadki.jkpg.si.

Vir: Javno komunalno podjetje Grosuplje, 2018.

 

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here