Ceste in zimska služba 2020/2021

Ceste v KS Polica

Vzdrževanje cest je gospodarska dejavnost, ki zagotavlja ohranjanje cest in objektov na njih v primernem stanju, uporabnikom cest pa varno, udobno in gospodarno uporabo. Sem sodi tudi nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (16. člen Zces).

Javne ceste se vzdržujejo v javnem interesu, na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter v skladu s predpisanimi tehničnimi smernicami. Vzdrževanje cest delimo na redno vzdrževanje in gradbeno vzdrževanje.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Krajevna skupnost Polica opravlja različne naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevna skupnosti Polica skrbi tudi za vzdrževanje krajevnih cest v KS Polica.

Dejavnost vzdrževanja cest zajema:

  • Periodično pregledovanje cest
  • Saniranje obrabljenih in poškodovanih cestišč, pločnikov in pešpoti
  • Krpanje udarnih jam, obnovo in urejanje prometne signalizacije (s soglasjem občine)
  • Čiščenje jaškov
  • Košnja trave ob cestišču in izvajanje zimske službe

Zimska služba v KS Polica (pluženje in posipanje)

Zimsko vzdrževanje cest (tudi zimska služba) je del rednega vzdrževanja cest in obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Odvisno je od geografskega položaja, reliefa, nadmorske višine in s tem povezanih klimatskih značilnostih, poseljenosti, obsega in strukture prometa, elementov ceste ter organiziranosti in opremljenosti služb za zimsko vzdrževanje.

Uradno se zimska služba vsako leto vzpostavi 15. novembra tekočega leta in traja do 15. marca naslednjega leta, če pa vremenske razmere to narekujejo, pa tudi izven navedenega termina. V tem času se ceste vzdržujejo skladno z izvedbenim programom, ki ga pripravi pogodbeni izvajalec rednega vzdrževanja.

Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti glede na okoliščine tudi v zimskih razmerah izven tega roka. Na motornih in priklopnih vozilih ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) – 29. člen

Krajevna skupnost Polica opravlja različne naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevna skupnosti Polica skrbi med drugim tudi za pluženje in posipanje javnih poti v KS Polica.

KS Polica je odgovorna za pluženje javnih poti na območju KS. Z novo kategorizacijo cest, ki jo je sprejel občinski svet konec leta 2012, se je povečal obseg javnih poti, ki so v upravljanju KS Polica. Krajevna skupnost Polica ima sklenjene letne pogodbe o pluženju z izbranimi izvajalci. Pretežno so to lokalni kmetje, ki imajo svoj s.p. oz dopolnilno dejavnost ter izpolnjujejo tehnične in pravne zahteve ter z JKP d.o.o. Grosuplje. Skrbnik pogodbe s strani naročnika je g. Mitja Gioahin, predsednik KS.

Izvajanje zimske službe se prične, ko zapade nekaj cm snega, v primeru napovedi daljšega in močnejšega sneženja ali napovedi prenehanja sneženja pa že tudi pri nižji snežni odeji.

Pluženje cest se izvaja po določenih prioritetah, prednostno se tako plužijo ceste na katerih je promet največji, ceste na katerih se izvaja tudi avtobusni promet in ceste, ki imajo strmejši naklon cestišča.

Rezultat iskanja slik za pluženje ceste

Za vse informacije povezane z zimsko službo ter vzdrževanjem krajevnih poti v KS Polica nam lahko pišete na e-poštni naslov: ks.polica@gmail.com