Mrliške vežice, pokopališča in ceniki

KS Polica upravlja s pokopališči, za katere krije stroške upravljanja in vzdrževanja pokopališč ter mrliških vežic. Krajevna skupnost Polica in župnija Polica imata sklenjeno pogodbo o uporabi zemljišč za potrebe upravljanja s pokopališči na območju Krajevne skupnosti Polica. Na območju Krajevne skupnosti Polica so tri (3) javna pokopališča v lasti druge pogodbene stranke: kat. Občina 1781 Polica, na Polici, k.o. 1780 Blečji vrh v Troščinah in k.o.o. 1782 Stara vas na Dolih.

Pokopališče je odrejen del ozemlja, namenjen, glede na kulturo ter navade, različnim načinom obreda pokopavanja ter samega ohranjanja posmrtnih ostankov in trupel na tem ozemlju.

Pravila obnašanja na pokopališču

Pokopališče Polica – načrt grobnih polj


Obvestila in drugi pomembni dokumenti glede pokopališč v KS Polica

Obvestilo za pokopališča

Obvestilo glede uporabe vode na pokopališču Polica

Prepovedi in omejitve na pokopališču Polica

Pravilnik – pokopališča

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Vse zgoraj navedene storitve mora uporabnik plačati na podlagi izdane položnice na račun KS Polica pred uporabo objektov. Glede čiščenja in uporabe objektov in prostorov v mrliški vežici pa mora najemnik odgovorni osebi pooblaščeni za upravljanje na podlagi pogodbe o upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov, katere izvajalec je Marjan Makše s.p. od najemnika prostorov vnaprej dati kavcijo, glede na Cenik najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica z dne 2.12.2015. Tip groba se določi glede na pravilnik.

Cenik pokopaliških storitev

Image result for reklamacija

Reklamacijo računov sprejemamo pisno na naslov: Polica 200, 1290 Grosuplje s pripisom “reklamacija” ali po e-pošti na naslov: ks.polica@gmail.com. Reklamacijo vložite takoj po prejetem računu oz najkasneje v roku 7. delovnih dni od prejema računa. V reklamaciji natančno obrazložite zakaj vlagate reklamacijo in priložite ustrezna dokazila (račun, dopis ipd).

Posebnosti:

1. Pokopališka pristojbina ob prvem pokopu (novo grobno polje):

a. Grobnega polja ni možno kupiti vnaprej in se ga skrbniku dodeli ob smrti.

b. Družine, ki so prispevala za razširitev pokopališča na Polici leta 1983, ne plačajo pokopališke pristojbine ob prvem pokopu in imajo zagotovljeno grobno polje.

c. Pravico lahko izkoristijo za en grob do leta 2025. Seznam plačnikov prispevkov in koriščenja pravice vodi KS ter je dokončen, če plačnik ne dokaže plačila na podlagi verodostojne listine.

2. Uporaba objektov in prostorov:

a. Družine, ki so prispevale celoten znesek samoprispevka (30.000 SIT) za gradnjo mrliške vežice na Polici, imajo pravico do enkratnega brezplačnega koriščenja prostorov mrliške vežice do leta 2025.

b. Družine, ki so prispevale sorazmerni delež samoprispevka za gradnjo mrliške vežice na Polici, so oproščene plačila najema za objekte v sorazmernem deležu.

c. Vse družine z vplačanim samoprispevkom za gradnjo mrliške vežice, morajo za uporabo mrliške vežice plačati režijske stroške, ki znesejo 20,00 EUR (prevzem in predaja vežice).

Cenik najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica je svet KS Polica sprejel na 2. seji sveta KS Polica dne 13.04.2015 z popravki z 3. seje sveta KS Polica dne 23.10.2015 in 4. seje sveta KS Polica dne 2.12.2015.

Polica, 2.12.2015

Krajevna skupnost Polica