Predsedstvo in člani Sveta KS Polica

Image result for prepoved klicanjaPrepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo raziskovalni in komercialni namen (ZEKom-1, Ur.l. RS, št. 109/2012).

VODSTVO KRAJEVNE SKUPNOSTI

PREDSEDNIK SVETA (zakoniti zastopnik)
g. Mitja Gioahin

GSM: 041 712 987
E-pošta: mgioahin@gmail.com

Predsednik Sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega Sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi Svet krajevne skupnosti. Funkcijo v krajevni skupnosti opravlja neprofesionalno.

 


PODPREDSEDNIK SVETA
g. Andrej Ferjan                                                                     
TEL: 05 903 02 47
E-poštaks.polica@gmail.com

Podpredsednik Sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik. Funkcijo v krajevni skupnosti opravlja neprofesionalno.

 

 


TAJNIŠTVO – ADMINISTRATIVNO/ORGANIZACIJSKA PODPORA KRAJEVNE SKUPNOSTI

TAJNIŠTVO                                                                              DOSEGLJIV (ponedeljek – petek: od 9:00 do 15:00 ure)
g. Jan Einspieler
, dipl. manag. tran. log.
Tajnik KS
E-pošta: ks.polica@gmail.com TEL: 05 903 02 47

Svet KS imenuje tajnika, ki je za svoje delo odgovoren Svetu krajevne skupnosti. Tajnik pomaga predsedniku Sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika. Pooblaščena oseba za določene predmetne zadeve. Funkcijo v krajevni skupnosti opravlja neprofesionalno. Način opravljanja funkcije članov Sveta KS in tajnika KS določa statut krajevne skupnosti Polica.


Na prejeto e-pošto izven delovnega časa bomo odgovarjali naslednji delovni dan.

Dostop do informacij javnega značaja: Pravico posameznika, da pridobi dostop do informacij javnega značaja, opredeljuje 39. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja ter ZDIJZ. Informacije za dostop do informacij javnega značaja posredujte na elektronski naslov: ks.polica@gmail.com oziroma po pošti – Katalog informacij javnega značaja.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerim razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Zakon določa, kaj so informacije javnega značaja, katere so izjeme, kdo jih posreduje, kako se posredujejo.

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/   
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Matična številka: 5026903000

Davčna številka: 73074489

Transakcijski račun: SI56 0123 2645 0795 138

Uradna spletna stranhttp://ks-polica.si/

FB stran: https://www.facebook.com/krajevnaskupnostpolica/

AJPES (izpis): KS Polica – Izpis iz AJPES-a

ČLANI KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA (2014-2018): 

 • g. Andrej Ferjan – podpredsednik, OKRAJ: Dolenja vas pri Polici
 • g. Igor Žitnik, OKRAJ: Mala Stara vas
 • g. Marko Steklačič, inž. grad., OKRAJ: Mala Stara vas
 • g. Jernej Strojinc, dr. med., OKRAJ: Gorenja vas pri Polici
 • g. Marjan Kastelic, OKRAJ: Mali konec
 • g. Gregor Steklačič, univ. dipl. geo., OKRAJ: Polica
 • g. Domen Logar, OKRAJ: Polica
 • g. Marjan Makše, OKRAJ: Polica

Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov. Mandat traja 4. leta. Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za delovanje Sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega Sveta občine Grosuplje.

Na območju občine Grosuplje so zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti, ipd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
 • dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine Grosuplje praviloma samostojno:

 • skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
 • skrbijo za pluženje in odvoz snega,
 • skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
 • v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
 • upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
 • izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
 • pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
 • pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

 


 

Rezultat iskanja slik za MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

MJU, Lokalna samouprava

Lokalna samouprava je ustavna institucija in predstavlja zagotovitev decentralizirane oblasti ljudstva, ki jo prebivalci Slovenije uresničujejo v samoupravnih lokalnih skupnostih, v občinah, pokrajine pa še niso ustanovljene. Prebivalci v skladu z Ustavo in Evropsko listino lokalne samouprave uresničujejo lokalno samoupravo z volitvami občinskih svetov, ki kot predstavniški organi izvršujejo naloge iz občinske pristojnosti, z volitvami županov, ki so nosilci izvršilne funkcije v občini ter na neposreden način z odločanjem na zborih občanov, referendumih in z ljudsko iniciativo. Teritorialno, organizacijsko in funkcionalno sestavino lokalne samouprave in pravni status občin urejajo zakoni. Temeljno načelo organizacije lokalne samouprave je načelo samoorganiziranja, s katerim je opredeljena pravica in obveznost občinskih organov, da ob upoštevanju zakonske okvirne ureditve urejajo organizacijo delovanja samoupravnih lokalnih skupnosti krajevnim razmeram primerno s svojimi predpisi.

Lokalna samouprava

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Statut občine Grosuplje

Poslovnik občinskega sveta Občine Grosuplje

Čistopisi aktov Občine Grosuplje