Dokumenti KS

Obrazec za splošne vloge – Obr. 1 spl. vloge KS Polica

Izraz “proračun” se uporablja za letni načrt prihodkov in odhodkov družbeno- političnih skupnosti (državni, občinski proračun).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s statutom Občine Grosuplje. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec. Skupnost v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

Obvestilo: Krajevna skupnost Polica prejema in izdaja e-račune, zato je obvezno t.i. elektronsko poslovanje glede računov. 

Image result for ujp

Proračuni občine Grosuplje (od 2010 naprej)

Proračuni  


Rezultat iskanja slik za občine

Prikaz porabe denarja občin v Sloveniji

Prikaz porabe denarja od leta 2003 naprej 


2017

Letno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo – 2017


2016

Letno poročilo za leto 2016 

Letno poročilo – 2016


2015

Letno poročilo za leto 2015

Letno poročilo – 2015


Revizijsko poročilo za leto 2015

Revizijsko poročilo


2014

Letno poročilo za leto 2014

Letno poročilo – 2014


2013

Letno poročilo za leto 2013

Letno poročilo – 2013

 


Javna objava letnih poročil KS Polica 2013-2017

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih
knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo zakon o
računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu
zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter pravilnik o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Krajevna skupnost Polica posluje kot samostojna pravna oseba. Ustanovljena je bila zaradi
zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov. Delovno področje in samo ustanovitev krajevne skupnosti določa Statut Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02), ki opredeljuje krajevno skupnost kot pravno osebo javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno. Po določilih statuta krajevna skupnost ne more imeti zaposlenih, zato se vsa dela opravljajo prostovoljno, oz. honorarno.

Vrsta poročila:

Za leto / obdobje: Datum javne objave:

Dokumenti:

Letno poročilo

2017

09.04.2018

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Poslovno poročilo s pojasnili – pdf (221 kB)

Letno poročilo

2016

10.04.2017

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Poslovno poročilo s pojasnili – pdf (165 kB)

Letno poročilo

2015

04.04.2016

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Poslovno poročilo s pojasnili – pdf (155 kB)

Letno poročilo

2014

07.04.2015

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Poslovno poročilo s pojasnili – pdf (25 kB)

Letno poročilo

2013

02.04.2014

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Poslovno poročilo s pojasnili – pdf (76 kB)

Letno poročilo

2012

08.04.2013

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Poslovno poročilo s pojasnili – pdf (76 kB)

Želeni podatki iz zgornje tabele so na voljo le registriranim uporabnikom portala AJPES.
Če še nimate gesla se lahko brezplačno registrirate TUKAJKS Polica – Izpis iz AJPES-a

 

 

© 2014-2018 Krajevna skupnost Polica

Brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano kakršnokoli reproduciranje, fotokopiranje, mehansko ali elektronsko prepisovanje oziroma preslikavanje, shranitev v elektronski obliki, distribuiranje, javna objava, predelava ali druga uporaba objavljenih dokumentov KS Polica oziroma njenih delov. Vse pravice pridržane.