Seje Sveta KS

Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov. Mandat velja 4. leta. Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Število članov Sveta določi občinski svet s statutom ali odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

Občinske seje Sveta Občine Grosuplje

Vabila in zapisniki sej Sveta KS Polica za mandatno obdobje 2014-2018 – potrjeni.

2014

Ustanovitvena seja Sveta KS 23.10.2014

Konstitutivna seja 2014 – 2018

01 Redna seja Sveta KS 5.12.2014

VABILO na 01.SEJO KS

ZAPISNIK 01. SEJE 05.12.2014

2015

02 Redna seja Sveta KS 13.4.2015

VABILO na 02.SEJO KS

ZAPISNIK 02. SEJE 13.04.2015

03 Redna seja Sveta KS 23.10.2015

VABILO na 03.SEJO KS

ZAPISNIK 03. SEJE 23.10.2015

04 Redna seja Sveta KS 2.12.2015

VABILO na 04.SEJO KS

ZAPISNIK 04. SEJE 2.12.2015

2016

05 Redna seja Sveta KS 6.5.2016

VABILO na 05.SEJO KS

ZAPISNIK 05. SEJE 6.5.2016

06 Redna seja Sveta KS 25.8.2016

VABILO na 06.SEJO KS

ZAPISNIK 06. SEJE 25.8.2016

07 Redna seja Sveta KS 11.11.2016

VABILO na 07.SEJO KS

ZAPISNIK 07. SEJE 11.11.2016

08 Redna seja Sveta KS 22.12.2016

VABILO na 08.SEJO KS 22.12.2016

ZAPISNIK 08. SEJE 22.12.2016

2017

09 Redna seja Sveta KS 3.3.2017

VABILO na 09.SEJO KS 3.3.2017

ZAPISNIK 09. SEJE 3.3.2017

01 Dopisna seja Sveta KS  5.5. – 8.5.2017

VABILO na 01.DOPISNO SEJO KS 5.5 – 8.5..2017

ZAPISNIK 01. DOPISNE SEJE 8.5.2017

10 Redna seja Sveta KS 30.6.2017

VABILO na 10. SEJO KS 30.6.2017

ZAPISNIK 10. SEJE 30.6.2017

11 Redna seja Sveta KS 27.10.2017

VABILO na 11. SEJO KS 27.10.2017

ZAPISNIK 11. SEJE KS 27.10.2017 – nesklepčna

VABILO na 11. SEJO KS 10.11.2017 – ponovitev seje z dne 27.10.2017

ZAPISNIK 11. SEJE KS 10.11.2017

12. Redna seja Sveta KS 15.12.2017

VABILO na 12.SEJO KS 15.12.2017

ZAPISNIK 12. SEJE 15.12.2017

2018

13. Redna seja Sveta KS 10.4.2018

VABILO na 13. SEJO KS 10.4.2018

ZAPISNIK 13. SEJE 10.4.2018 – nepotrjen

02 Dopisna seja Sveta KS  10.5. – 13.5.2018

VABILO na 02.DOPISNO SEJO KS 10.5 – 13.5.2018

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE 13.5.2018

 

Vse ostale priloge zapisnikov rednih in dopisnih sej Sveta KS Polica so po
predhodni najavi na vpogled v tajništvu KS Polica, Polica 200, Grosuplje (pisarna KS).

© 2014-2018 Krajevna skupnost Polica

Brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano kakršnokoli reproduciranje, fotokopiranje, mehansko ali elektronsko prepisovanje oziroma preslikavanje, shranitev v elektronski obliki, distribuiranje, javna objava, predelava ali druga uporaba objavljenih vabil in zapisnikov sej sveta KS Polica oziroma njenih delov. Vse pravice pridržane.